Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Aangifte doen voor de dividendbelasting

Geplaatst op: 02-04-2024, 11:41:27

Keert uw bv dividend uit, dan moet de bv een aangifte dividendbelasting indienen. Voor dividenduitkeringen die tot en met 2023 zijn gedaan moest de bv nog op papier aangifte doen. Maar het is nu ook eindelijk voor de dividendbelasting mogelijk geworden om de aangifte digitaal te doen. Op papier doen van de aangifte kan zelfs na 1 juli 2024 niet meer.

Voor de dividendbelasting is degene die de winstuitkering geniet – de aandeelhouder – belastingplichtig. De inhoudingsplicht ligt echter bij degene die het dividend uitkeert.

De bv moet daarom de belasting inhouden op het dividend en zorgen voor de afdracht aan de Belastingdienst. De aangifte van de belasting die op het dividend is ingehouden zal de bv dus ook moeten verzorgen. De dividendbelasting bedraagt 15%. Vervolgens mag de aandeelhouder de afgedragen dividendbelasting weer verrekenen in de aangifte.

De aandeelhouders bepalen of en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd

Goedkeuring dividenduitkering

Van opbrengst is sprake zodra de winst die een van de hiernaast genoemde lichamen heeft genoten, wordt uitgekeerd. De winst van een vennootschap kan worden uitgekeerd aan een natuurlijke of rechtspersoon (onmiddellijk) of aan een vennootschap daarvan (middellijk). Voordat een bv kan overgaan tot een winstuitdeling of dividenduitkering moet er wel het een en ander plaatsvinden.

Eerst stelt de aandeelhoudersvergadering het dividend vast. Vervolgens bepalen de aandeelhouders of en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. Het is dan aan het bestuur om de plannen goed te keuren. Bij die goedkeuring van het bestuur horen twee tests:

 • De balanstest: U moet dan checken of het eigen vermogen na de dividenduitkering nog steeds groter is dan de aan te houden wettelijke en statutaire reserves.
 • De uitkeringstest: U controleert of uw onderneming na de dividenduitkering kan blijven doorgaan met het betalen van de opeisbare schulden. Een belangrijk deel van deze test is het onderzoeken of een dividenduitkering de continuïteit van de bv in gevaar brengt.

Geeft het bestuur een goedkeuring, terwijl de opeisbare schulden niet kunnen worden voldaan, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de dividenduitkering ontstaat. Als het bestuur toestemt met het besluit van dividenduitkering, moet u de dividendbelasting inhouden op de winstuitkering om deze vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst.

Soms is het niet verstandig om dividend uit te keren

Verschillende soorten dividend

Er zijn verschillende soorten dividend. Bijvoorbeeld dividend dat uw onderneming gedurende het boekjaar uitkeert, wordt interim-dividend genoemd. Soms verslechtert de positie van het werkkapitaal door een dividenduitkering zo erg, dat het niet verstandig is om dividend uit te keren in de vorm van liquide middelen. Dan kan stockdividend uitkomst bieden, op voorwaarde dat uw bv ook cashdividend uitkeert ter grootte van de verschuldigde dividendbelasting. In dit geval berekent u de belasting over zowel het uitgekeerde stock- als cashdividend.

Er wordt ook dividendbelasting geheven van degene die rechtstreeks gerechtigd is tot de opbrengst van vennootschappen in Nederland, maar ook van degenen die certificaten van aandelen hebben. Certificering van aandelen is niets anders dan het splitsen van de zeggenschap en de financiële rechten van aandelen in bijvoorbeeld een bv.

De aandelen van de bv – en daarmee de zeggenschap (stemrechten) in de aandeelhoudersvergadering – worden daartoe overgedragen aan een stichting administratiekantoor (STAK). De stichting verstrekt in ruil voor de aandelen certificaten – en daarmee het recht op dividend – aan de overdragers. Hierdoor komt het bestuur over de onderneming te liggen bij houders van de aandelen. Certificering van aandelen kan nuttig zijn bij een bedrijfsopvolging.

Andere winstuitdelingen

Ook vallen onder de winstuitdeling:

 • Het bedrag dat bij de inkoop van eigen aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal.
 • De nominale waarde van de aandelen die zijn uitgereikt aan aandeelhouders, maar waarop geen storting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
 • Een gedeeltelijke teruggaaf van wat op aandelen is gestort, als er zuivere winst is. Maar let erop dat sprake is van teruggave van kapitaal als de aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot deze teruggaaf en de nominale waarde van de aandelen met een gelijk bedrag wordt verminderd.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd op winstbewijzen.
 • Vergoedingen op geldleningen die onder dusdanige voorwaarden zijn aangegaan dat zij in feite eigen vermogen voor de schuldenaar zijn.
 • Teruggaaf van wat op bewijzen van deelgerechtigdheid (dit zijn participaties die recht geven op een uitkering) is gestort bij een zogeheten fonds voor gemene rekening. Het vermogen van het fonds stijgt dan uit boven het bedrag dat is gestort op de bewijzen van deelgerechtigdheid.
 • Het bedrag dat als storting wordt toegerekend aan elk van de bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening. De winst van het fonds wordt bestemd als storting op deze bewijzen van deelgerechtigdheid.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders bij het liquideren van de vennootschap. Voor zover de liquidatie-uitkering ten goede komt aan degenen die de vennootschap voortzetten is er onder voorwaarden geen sprake van een belastbare winstuitdeling.

Als de aandeelhouder een privépersoon is, vindt de verrekening plaats in box 2 van de IB

Verrekening in de VPB en IB

Als de aandeelhouder een bv is, mag zij de verrekening doen in de VPB (met als eis dat er wel winst wordt genoten in dat betreffende jaar). Als de aandeelhouder een privépersoon is, zoals een dga, vindt de verrekening plaats in box 2 van de IB. Het tarief voor de dividenduitkering is minimaal 24,5% in box 2, dus na verrekening van 15% dividendbelasting moet u als dga nog minimaal 9,5% IB betalen.

Gaat het om dividenduitkeringen die de bv vanaf dit jaar heeft gedaan/doet? Dan valt er voor het doen van de aangifte dus te kiezen uit drie mogelijkheden:

 • Uw bv doet digitaal aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
 • Uw bv doet aangifte dividendbelasting met fiscale software of via een fiscaal dienstverlener.
 • Uw bv gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Let op: dit kan nog tot 1 juli 2024. Na die datum is het alleen nog maar mogelijk om digitaal aangifte te doen.

Let op: Een vennootschap die gebruikmaakt van een vrijstelling én over een kwalificatiebeschikking beschikt kan deze vrijstelling alleen nog maar toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting vanaf 1 januari 2024.

Dividendbelasting is een voorheffing

De dividendbelasting is een directe belasting die wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend. De dividendbelasting is vaak een voorheffing op de IB of VPB, als de aandeelhouder in Nederland woont of is gevestigd.

Slechts in één situatie is er bij het berekenen van de dividendbelasting geen sprake van een voorheffing, maar van een eindheffing. Dit is het geval als uw bv dividend uitkeert aan een aandeelhouder die in Nederland niet belastingplichtig is.

Wanneer aangifte doen?

De vennootschap moet de aangifte binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, hebben ingediend. Ook de betaling van de dividendbelasting moet binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, zijn gedaan. Doet uw bv geen aangifte, of niet op tijd aangifte of betaalt zij het bedrag van de aangifte niet op tijd? Dan kan uw bv een naheffingsaanslag krijgen, met een boete.

Ander rekeningnummer

Let op: voor de betaling van de dividendbelasting moet de bv een ander bankrekeningnummer gebruiken dan voor andere belastingen. Gebruik niet het bankrekeningnummer waarop u bijv. betalingen voor de VPB of BTW doet.

Nieuwe inhoudingsvrijstelling

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan VPB onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. Deze vrijstelling zorgt voor minder administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd.

Kwalificatiebeschikking

Om deze vrijstelling te mogen toepassen in de aangifte is wel een afschrift van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder nodig. Deze beschikking is aan te vragen via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.

Bron: verdiepingsartikel van 12 maart 2024 op www.rendement.nl

Ga terug naar de vorige pagina