Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Zo betaal je minder belasting over je vermogen

Geplaatst op: 17-11-2023, 09:32:37

Het is elk jaar weer een sport om de belastingheffing in box 3 omlaag te brengen. Wij laten je zien hoe je dat slim kunt doen. 

Voor de belastingheffing in box 3 wordt gekeken naar welke vermogensbestanddelen (spaargeld, overig vermogen en schulden) je werkelijk hebt op peildatum 1 januari. Over spaargeld betaal je veel minder belasting dan over overig vermogen. Je kunt de belastingheffing over je box 3-vermogen beperken door vóór 1 januari 2024 het box 3-vermogen omlaag te brengen en gebruik te maken van het verschil in forfaitaire rendementen.


BOX 3-VERMOGEN OMLAAG

Wees gerust, je hoeft je vermogen niet op te maken om het box 3-vermogen omlaag te brengen. Het omlaag brengen van het box 3-vermogen leidt niet alleen tot een lager belast forfaitair rendement voor de inkomstenbelasting maar ook tot een lager vermogen voor de vermogenstoetsen die bij diverse regelingen, zoals de toeslagen, gelden.

 1. Overweeg aflossen (rest)hypotheek
  Als het rentepercentage over je spaargeld lager is dan dat van je hypotheek, kan aflossen een voordelige optie zijn. In sommige gevallen kan het duizenden euro’s per jaar schelen in hypotheekrente en box 3-heffing! Wacht hier niet te lang mee. In verband met de administratieve afhandeling willen veel banken dat je vóór december de aanvraag doet om nog dit jaar te mogen aflossen.
 2. Overweeg een (bancaire) lijfrente
  Vermogen dat je in een (bancaire) lijfrente stopt, behoort niet tot je box 3-vermogen. Een storting is het overwegen waard als je een pensioentekort hebt. Bovendien is dit jaar de fiscale aftrekruimte aanzienlijk vergroot!
 3. Doe een schenking
  Betaal je belasting in box 3? Door nu te schenken aan iemand die de box 3-vrijstelling (€57.000 in 2024, het dubbele voor fiscaal partners, ook wel heffingsvrij vermogen genoemd) nog niet helemaal benut heeft, valt er belasting te besparen! Bovendien bespaar je erfbelasting als je aan je kinderen en kleinkinderen schenkt.

In plaats van spaargeld kun je ook beleggingen schenken aan (klein)kinderen door deze over te schrijven naar hun effectenrekening. De besparing in box 3 is dan extra groot, mits de ontvanger de box 3-vrijstelling nog niet zelf had benut!


 1. Betaal je zorgverzekering vooruit
  Het voor 1 januari betalen van de premie zorgverzekering levert niet alleen een premiekorting op, het verlaagt ook je box 3-vermogen. 

Is je vermogen net te hoog om in aanmerking te komen voor toeslagen in 2024? Dan kan vooruitbetalen daarvoor ook een goede oplossing zijn! 


 1. Los consumptieve leningen af
  Je betaalt (veel) meer rente voor lenen dan je aan rente voor sparen ontvangt. Bovendien kun je je box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen je bank- en andere box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van €3.400 per persoon (bedrag 2023, €6.800 voor fiscaal partners) geldt. Als je voldoende spaargeld hebt, kun je consumptieve leningen beter aflossen en zo een negatief saldo op je bankrekening of creditcard voorkomen. Betaal ook alle openstaande rekeningen vóór 1 januari a.s.
 2. Benut de voordelen van groen sparen en beleggen
  De vrijstelling voor groen sparen en beleggen bedraagt €65.072 (€130.144 voor fiscaal partners, bedrag 2023, de vrijstelling van 2024 is nog niet bekend). Tot de vrijstelling betaal je geen belasting in box 3 en krijg je ook een heffingskorting (0,7% van het vrijgestelde vermogen). Nu de jaarwisseling nadert, is het daarom fiscaal voordelig om in te stappen. En kijk na de jaarwisseling of langer aanhouden nog interessant is.


LET OP HET FORFAITAIRE RENDEMENT
Door rekening te houden met de verschillende forfaitaire rendementen voor spaargeld, overig vermogen en schulden kun je de belasting in box 3 omlaag brengen. Ook heeft dit een gunstige invloed op regelingen waarbij gekeken wordt naar het verzamelinkomen (het inkomen in box 1, 2 en 3 samen).

 1. Pas op met laagrenderende beleggingen
  Voor box 3 doet het er niet toe of je veel of weinig rendement op je beleggingen maakt. Voor al je box 3-bezit dat niet in de categorie spaargeld valt, geldt in 2024 een belast forfaitair rendement van 6,04%. Pas dus op met laagrenderende beleggingen. Overweeg om deze om te zetten naar een mix van sparen (bijvoorbeeld deposito’s met een hoge rente, zie www.spaarinformatie.nl) en hoogrenderende beleggingen. 

Heb je beleggingen die naar verwachting minder dan 5% opleveren? En wil je die niet omzetten naar een mix van sparen en hoogrenderende beleggingen? Overweeg dan om deze in een BV te stoppen. Als in 2027 de heffing over het reële rendement op het vermogen wordt ingevoerd, zal de BV overigens waarschijnlijk geen voordeel meer bieden.


 1. Plan aan- en verkoop beleggingen
  Ben je rond de jaarwisseling van plan om te gaan beleggen of wil je juist beleggingen verkopen en het geld op je spaarrekening zetten? Je betaalt minder belasting in box 3 als je wacht met beleggen tot na 1 januari. En je betaalt ook minder belasting in box 3 als je voor de jaarwisseling je beleggingen verkoopt.

LET OP: Net voor de jaarwisseling je beleggingen verkopen en binnen 3 maanden weer gaan beleggen, leidt niet tot een verlaging van de belasting in box 3, tenzij je zakelijke redenen kunt aanvoeren voor de verkoop. Een vergelijkbare regeling geldt voor het tijdelijk aangaan van schulden. Zie ook www.belastingdienst.nl en zoek op ‘peildatumarbitrage’ voor meer informatie.


 1. Beleg buiten box 3
  Wil je beleggen en past dat bij je risicoprofiel? Beleggen via je (bancaire) lijfrente is fiscaal aantrekkelijker dan beleggen in box 3. Overweeg dus om wat meer te sparen in box 3 en bij je lijfrente te kiezen voor beleggen.
 2. Let op schuldigerkende of teruggeleende bedragen
  Heb je een schuld aan je (klein)kinderen die bij hen in box 3 valt? Zij moeten daarover 6,04% (percentage 2024) forfaitair rendement aangeven als zij meer bezitten dan het heffingsvrije vermogen (€57.000, het dubbele voor fiscaal partners) terwijl je circa 3% (het exacte percentage voor 2024 is nog niet bekend) kunt aftrekken. Per saldo is dat fiscaal nadelig. Overweeg daarom, indien mogelijk, schuldigerkenningen en andere leningen (bijvoorbeeld een lening die is ontstaan na schenken en teruglenen) af te lossen. Besef wel dat het genoemde fiscaal nadeel waarschijnlijk tijdelijk is. Vanaf 2027 krijgen we, als het goed is, een ander box 3-stelsel.

Het voorgaande geldt niet voor vorderingen en schulden tussen ouders en minderjarige kinderen. Die hoeven namelijk niet meer in de aangifte inkomstenbelasting te worden vermeld.


 1. Ga lenen van de BV
  Heb je beleggingen in privé en heb je ook een BV met daarin vrij beschikbare liquide middelen? Overweeg dan om van de BV te lenen en het geld op je privébankrekening te zetten. Het extra geld op je bankrekening levert nauwelijks extra forfaitair rendement op. Daartegenover staat een aftrekbaar hoger forfaitair ‘rendement’ op het geleende bedrag. Dit is zeker interessant voor BV’s met nog te verrekenen verliezen aangezien de aan de BV betaalde rente tot de winst van de BV behoort en dus meetelt voor de berekening van de te betalen vennootschapsbelasting. Bespreek dit wel eerst met je accountant/belastingadviseur.

LET OP: Houd rekening met de beperking van lenen van de BV tot €700.000.


PROCEDURE BIJ HOGE RAAD

De verwachting is dat de Hoge Raad binnen een half jaar uitspraak doet in een zaak over de belastingheffing over laag renderend vermogen. De kans is reëel dat de Hoge Raad een tegenbewijsregeling mogelijk maakt. Als die tegenbewijsregeling er inderdaad komt, wordt tip 7 overbodig. Helaas weten dat voor de komende peildatum in box 3 nog niet zeker.

TIP: Maak je minder rendement dan het forfaitaire rendement dat je moet aangeven? Volg deze zaak dan goed. Wellicht moet je te zijner tijd naast het doen van aangifte ook nog een apart formulier invullen om de te betalen belasting in box 3 verlagen.


BOX 3 IN 2024

Heffingsvrij vermogen 

€57.000 (€114.000 voor fiscaal partners)

Forfaitair rendement 

 

 spaargeld

Nog niet bekend. Dit wordt gebaseerd op de spaarrente in de periode januari tot en met november 2024 (rentevastperiode maximaal 3 maanden).

 overig vermogen

6,04%

 schulden

Nog niet bekend. Dit wordt gebaseerd op de hypotheekrente op het totaal uitstaande bedrag aan woninghypotheken in de periode januari tot en met november 2024

Belastingtarief

Minimaal 34%, maar de Tweede Kamer heeft aangegeven dit verder te willen verhogen. Eind december 2023 is het definitieve percentage bekend.

 

Bron: FiscAlert november 2023 | jrg 29 nr 9 | p.17-19

Ga terug naar de vorige pagina