Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Fiscaal partnerschap, wat heb je er aan?

Geplaatst op: 04-12-2016, 12:57:27

Fiscaal partnerschap, het is een veel gehoord begrip. Ook veel regelingen zijn afhankelijk van het al dan niet hebben van een fiscaal partner. Maar wanneer heb je een fiscaal partner? En wat zijn hiervan de consequenties? Onderstaand leggen wij uit wat het betekent en wanneer je fiscaal partner bent.

Voorwaarden
Om fiscaal partners te zijn, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Fiscaal partnerschap is geen keuze, voldoe je aan de voorwaarden dan ben je automatisch elkaars fiscale partner. Allereerst moet je samenwonen. Dit moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Daarnaast moet je allebei meerderjarig zijn. Vervolgens moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
- je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap,
- je hebt een notarieel samenlevingscontract, - je hebt samen een kind, - er staat een minderjarig kind van de ander op hetzelfde adres ingeschreven,
- je hebt het kind van de ander erkend,
- je bent pensioenpartners,
- je hebt samen een huis gekocht, of
- je was vorig jaar fiscaal partners.

Uitzonderingen
Er gelden een aantal uitzonderingen, waardoor je (mogelijk alleen op verzoek) niet wordt aangemerkt als fiscaal partners, ondanks dat je aan de voorwaarden voldoet. Als er een minderjarig kind van de ander op hetzelfde adres staat ingeschreven, ben je toch geen fiscaal partner indien er een zakelijke huurovereenkomst is. Deze huurovereenkomst moet niet alleen zakelijk zijn, maar ook schriftelijk zijn vastgelegd. Als je met een minderjarig kind in een opvang op huis voor beschermd wonen woont, kun je onder voorwaarden, en op verzoek, niet worden aangemerkt als fiscaal partner van een medebewoner. Kinderen en ouders kunnen fiscaal partner van elkaar zijn, zij moeten dan wel beide ouder zijn dan 27 jaar op 31 december van het voorgaande jaar.

Toeslagpartner
Sinds 2013 gelden dezelfde voorwaarden voor een fiscaal partner en een toeslagpartner. Ben je fiscaal partner, dan ben je dus ook automatisch toeslagpartner en andersom.

Partner voor de Successiewet
Voor de Successiewet gelden net andere regels voor het partnerschap. Je bent partner voor de Successiewet als je een notarieel samenlevingscontract hebt waarin een wederzijdse zorgverplichting staat opgenomen. Daarnaast moet je dit samenlevingscontract ten minste zes maanden voor overlijden of ten minste twee jaar voor schenken hebben, wil je gebruik kunnen maken van de partnervrijstellingen. Als je geen notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting hebt, kun je partner zijn indien je ten minste vijf jaar samenwoont (op hetzelfde adres staat ingeschreven).

Start fiscaal partnerschap
Je bent fiscaal partner vanaf het moment dat je samenwoont en aan één van de voorwaarden voldoet. Als de voorwaarde later ingaat dan het samenwonen, ben je fiscaal partners vanaf het moment dat je samenwoont. Maar maximaal vanaf 1 januari van het betreffende jaar.

Een voorbeeld Stel je woont al samen sinds 1 maart 2013. Op 24 augustus 2016 hebben jullie samen een kind gekregen. Je voldoet dan op 24 augustus aan alle voorwaarden, maar omdat je al eerder samenwoonde ben je fiscaal partners vanaf het moment van samenwonen. Dit moment is maximaal 1 januari 2016. Je bent dus fiscaal partners vanaf 1 januari 2016.

Meerdere fiscale partners
Je kunt slechts één fiscaal partner hebben. Het is mogelijk dat je slechts een deel van het jaar fiscaal partners bent, in de aangifte kun je er dan voor kiezen te worden aangemerkt als fiscaal partners voor het hele jaar.

Je kunt meerdere fiscaal partners achter elkaar hebben. Indien de situatie zich voordoet dat je toch tegelijk meerdere fiscaal partners hebt, dan geldt er een bepaalde rangorde die uitmaakt wie als fiscaal partner geldt. Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap hebben altijd voorrang op de overige voorwaarden. Daarna wordt er gekeken naar het partnerschap dat aan de eerst benoemde voorwaarde voldoet. Als je twee partners hebt die aan dezelfde voorwaarde voldoen, dan heb je geen fiscaal partner.

We zullen hier een voorbeeld van geven. Je bent sinds december 2015 uit elkaar met de vader van je kind, maar hij heeft zich nog niet uitgeschreven. Vanaf 1 februari trekt je nieuwe liefde in en nemen jullie elkaar op in jullie pensioenregeling. Je hebt nu twee fiscaal partners. De voorwaarde dat je samen een kind hebt staat eerder genoemd dan de voorwaarde dat je pensioenpartners bent, je bent daarom fiscaal partners met de vader van je kind tot het moment dat hij zich uitschrijft.

Einde fiscaal partnerschap
Een fiscaal partnerschap door huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt pas indien jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het verzoek tot echtscheiding is ingediend. Je bent dan geen fiscaal partner meer vanaf het moment dat je niet meer samenwoont. Ook als het verzoek pas later wordt ingediend. Als je fiscaal partner bent op grond van één van de andere voorwaarden dan eindigt het partnerschap vanaf het moment dat je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven, ongeacht of je nog aan de voorwaarde voldoet.

Ter verduidelijking een voorbeeld Je bent getrouwd, je echtgenoot dient op 1 maart het echtscheidingsverzoek in maar schrijft zich pas op 1 juni uit. Je bent fiscaal partners tot 1 juni.

Fiscaal partners die niet samenwonen
Er geldt, zoals al eerder benoemd, een uitzondering in de situatie dat één van de twee wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Je blijft dan fiscaal partners totdat je een verzoek doet om geen fiscaal partners meer te zijn of totdat één van de twee een andere fiscale partner krijgt.

Voordelen fiscaal partnerschap
Fiscaal partnerschap heeft verschillende voordelen. We zullen ons hierbij beperken tot de fiscale voordelen. Allereerst mogen fiscaal partners bepaalde inkomsten, aftrekposten en vermogens onderling verdelen. Dit heeft betrekking op de privésfeer. Zakelijke kosten kun je niet verdelen. Met de verdeling kun je een grote aftrekpost aan de partner met het hoogste inkomen toerekenen. Kortom, door de verdeling kun je spelen met het progressieve tarief. Dit kun je gemakkelijk zelf uitproberen in de aangifte. In de bijlage is een schema opgenomen met de posten die wel en niet kunnen worden verdeeld. Daarnaast kun je eventueel in aanmerking komen voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Dit is voordelig als je zelf (nagenoeg) geen inkomen hebt en je partner wel. Daarnaast kan je meer zorgtoeslag krijgen als je zelf te veel verdient, maar je partner erg weinig.

Als je ook partners bent voor de Successiewet, hoef je geen schenkbelasting te betalen bij onderlinge schenkingen (bijvoorbeeld als je partner een schuld voor je aflost). Daarnaast kun je gebruik maken van de grote partnervrijstelling voor de erfbelasting. Ook erf je als partners voor de Successiewet automatisch van elkaar.

Nadelen fiscaal partnerschap
Naast voordelen heeft fiscaal partnerschap ook een aantal nadelen. Allereerst kunnen je aftrekposten en toeslagen verminderen doordat je een hoger gezamenlijk inkomen hebt. Zo kan het inkomen van je partner er dus ook voor zorgen dat je juist minder zorgtoeslag krijgt. Een ander nadeel is dat je als fiscaal partners slechts één eigen woning mag hebben (en dus ook maar één keer gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek). Dit kan voor problemen zorgen als jullie allebei nog een woning hebben.

Planningsmogelijkheden
Wat slim is om te doen, is afhankelijk van de situatie. Het is dus altijd slim goed na te denken over de verschillende consequenties. Doordat fiscaal partnerschap grotendeels afhankelijk is van de inschrijving in de GBA kun je fiscaal partnerschap gemakkelijk plannen.

Bron: www.bc.nl van 2 december 2016

Ga terug naar de vorige pagina