Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

Geplaatst op: 14-11-2023, 10:38:41

Nog steeds beginnen veel mensen voor zichzelf. Het starten van een eigen onderneming blijft populair in ons land. De overheid komt deze groep ook wel tegemoet.

Op fiscaal gebied bijvoorbeeld zijn er voor de starter een aantal speciale voordelen te behalen. Die voordelen vindt u in dit verdiepingsartikel, zodat u als starter zeker weet dat u geen geld laat liggen. Want een beetje meer financiële armslag is als starter natuurlijk altijd welkom.

Als startende ondernemer met een eenmanszaak krijgt u met een heleboel nieuwe regelingen te maken. En ook de Belastingdienst weet u te vinden nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de meeste gevallen zult u met de inkomstenbelasting (IB) te maken krijgen. Maar ook de BTW en de loonheffingen (als u op termijn personeel in dienst neemt) kunnen om de hoek komen kijken.

De meeste voordelen zijn voor u te halen in de IB. Voor alle IB-ondernemers gelden natuurlijk de zelfstandigenaftrek en andere vormen van ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, en de investeringsaftrek. Hieronder komen echter de belaste voordelen die alleen voor starters gelden aan bod, waardoor uw winst nog een stuk lager kan worden. En daarmee daalt ook uw belastingrekening.

Willekeurig afschrijven mag eerder dan gewoon

De gewone afschrijving gaat pas in op het moment van ingebruikname van het bedrijfsmiddel. De mogelijkheid van de willekeurige afschrijving gaat al eerder in. De willekeurige afschrijving is afhankelijk van het tijdstip van investeren. Met vervroegde afschrijving kan dus al worden begonnen op het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Voorwaarden startersaftrek

Als starter komt u in aanmerking voor de startersaftrek, wat in feite een verhoging van de zelfstandigenaftrek is. Hiervoor moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek in de IB. Voor zelfstandigenaftrek komt een IB-ondernemer in aanmerking als hij aan het urencriterium voldoet. Dat wil zeggen dat u minstens 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar in kwestie mag u niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar waar het om gaat moet u tenminste een jaar geen eigen onderneming hebben gehad.
 • Er was in het kalenderjaar of in een van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv naar een eenmanszaak.

De startersaftrek bedraagt € 2.123 in 2023. U kunt de startersaftrek maximaal drie keer claimen in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent.

Met een verlies te maken

Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U heeft dan te maken met een verlies. U kunt dit verlies verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning (box 1). Als u dat jaar geen andere inkomsten heeft, kunt u het verlies verrekenen in latere of eerdere jaren.

Starter met arbeidsongeschiktsuitkering

Als u met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming bent begonnen, heeft u recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent in het betreffende jaar ondernemer.
 • U was in een of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Verder kunnen starters nog in aanmerking komen voor een extra aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Deze aftrek loopt via de WBSO en is een tegemoetkoming in de (loon)kosten die een ondernemer maakt voor innovatie. Boven op de reguliere aftrek van € 14.202 (in 2023) kunnen starters een extra aftrek krijgen van € 7.106 als zij voldoen aan deze voorwaarden:

 • U was in 1 van de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar in kwestie geen ondernemer.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar waar het om gaat heeft u niet meer dan twee keer de speur- en ontwikkelingsaftrek toegepast.

Willekeurig afschrijven

Normaal gesproken berekent u het bedrag van de jaarlijkse fiscale afschrijving op een bedrijfsmiddel op het deel van de nog niet afgeschreven aanschaffings- en voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar is toe te rekenen.

Hierbij geldt in principe een maximum van 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Voor goodwill geldt een maximum van 10%. Als starter mag u echter willekeurig afschrijven en bent u dus niet gebonden aan de bovengenoemde maxima.

Investeringen doorschuiven naar volgend kalenderjaar

Om willekeurig te mogen afschrijven moet u als starter in het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden recht hebben op de startersaftrek.

Ook als u investeringen heeft gedaan in een jaar waarin u geen recht had op de startersaftrek, kan op deze investeringen toch willekeurig worden afgeschreven. U mag deze investeringen namelijk optellen bij de investeringen in het daaropvolgende kalenderjaar, maar dan moet u in dat jaar wel recht hebben op de startersaftrek.

U mag tot de buitengebruikstelling afschrijven

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit laten weten dat de faciliteit van willekeurige afschrijving niet zo ver gaat dat over een langere periode dan tot het moment van buitengebruikstelling van het bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven.

Een voorbeeld: een ondernemer heeft een bedrijfsmiddel waar hij willekeurig over heeft afgeschreven niet meer in gebruik van de onderneming, maar hij houdt het bedrijfsmiddel nog wel aan voor een geschikt moment van verkoop. In dat geval mag hij volgens de staatssecretaris dus niet meer verder willekeurig afschrijven.

Aansluiten bij KIA

Voor de willekeurige afschrijving moet u aansluiten bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeringen en verplichtingen die zijn uitgesloten van de KIA, zijn dus ook uitgesloten van willekeurige afschrijving voor starters.

U kunt ook nooit meer afschrijven dan over het maximumbedrag dat nog recht geeft op KIA (€ 353.973 in 2023). U mag ook niet meer aftrekken dan het bedrag waarvoor u verplichtingen bent aangegaan of dat u aan voortbrengingskosten heeft gemaakt.

Het minimale totale investeringsbedrag dat geldt voor de KIA (€ 2.601), geldt echter niet voor de willekeurige afschrijving. Koopt u bijvoorbeeld in een jaar als enig bedrijfsmiddel een computer van € 2.000, dan komt die investering niet in aanmerking voor de KIA, omdat uw totale investering te laag is. Maar u mag over de computer dus wél willekeurig afschrijven.

Boekwaarde aanpassen

Er zijn omstandigheden waardoor u de boekwaarde moet aanpassen van het bedrijfsmiddel waarop u willekeurig heeft afgeschreven. Dit moet als binnen 5 jaar (10 jaar voor zeeschepen) na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering doet, zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

 • U gaat het bedrijfsmiddel verhuren.
 • Op de winst die u met het bedrijfsmiddel maakt, is een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing.
 • U gebruikt het bedrijfsmiddel voor een bosbedrijf.

In deze gevallen moet u de boekwaarde van het bedrijfsmiddel stellen op de waarde die het gehad zou hebben als u hierover niet willekeurig had afgeschreven. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is dan winst.

Herinvesteringsreserve

De wetgever heeft een te voordelige samenloop van willekeurige afschrijving en de herinvesteringsreserve (HIR) willen tegengaan. Is op een bedrijfsmiddel willekeurig afgeschreven, dan kunt u voor het deel van de boekwinst dat is ontstaan door de willekeurige afschrijving geen HIR vormen.

Een tweede samenloopbepaling zorgt ervoor dat een afboeking van de HIR als (eerste) willekeurige afschrijving wordt gezien. Beide bepalingen zorgen ervoor dat de willekeurige afschrijving via toepassing van de HIR is door te schuiven naar bedrijfsmiddelen waarvoor de willekeurige afschrijving niet is bedoeld.

Lage winst, dan niet willekeurig afschrijven

Heeft u maar een lage winst vóór aftrek van de afschrijvingen, dan moet u even goed kijken of het fiscaal slim is om meer af te schrijven dan u zou mogen doen. U trekt immers de afschrijvingskosten maar af tegen het lage tarief. Een eenmaal toegepaste willekeurige afschrijving kunt u ook niet meer terugdraaien. U kunt er in dit geval zelfs voor kiezen om minder af te schrijven dan normaal.

Afschrijving teruggedraaid

Voldoet u binnen 5 jaar vanaf het begin van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond niet meer aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving, dan moet de afschrijving worden teruggedraaid. De inspecteur stelt in dat geval de fiscale boekwaarde van het bedrijfsmiddel op de boekwaarde die het zou hebben als u geen willekeurige afschrijving zou hebben toegepast.

Bron: verdiepingsartikel van 20 oktober 2023 op www.rendement.nl

Ga terug naar de vorige pagina