Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Fiscale aansprakelijkheden voorkomen

Geplaatst op: 21-06-2022, 09:53:03

De fiscus kan u aansprakelijk stellen voor het niet afdragen van belastingen. Met welke eventuele aansprakelijkheden moet u dan allemaal rekening houden? En hoe kunt u de aansprakelijkheid voorkomen?

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor nv’s, bv’s en stichtingen en verenigingen die onder de VPB vallen. Als bestuurder van een van deze rechtsvormen kunt u hoofdelijk (in privé) aansprakelijk worden gesteld als zij de belastingen en premies niet (kunnen) betalen en het aannemelijk is dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur dat aan u te wijten is. De fiscus kan u ook aansprakelijk stellen als aan u te verwijten is dat u niet op tijd heeft gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald.

Tijdig melden betalingsonmacht

De aansprakelijkheidsstelling voor het niet op tijd melden dat er niet betaald kan worden kunt u voorkomen door op tijd de betalingsonmacht te melden aan de Belastingdienst. U moet binnen 14 dagen nadat de belastingen of premies betaald hadden moeten worden een schriftelijke melding indienen.

De melding mag u niet telefonisch doorgeven. U moet een brief sturen (aangetekend of afgeven) en/of het formulier ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’ invullen en indienen.

Let op: Een melding van betalingsonmacht is niet automatisch een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. U moet hiervoor apart een verzoek bij de fiscus indienen.

Inlenersaansprakelijkheid loonheffingen en BTW

Als inlener kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en BTW als de uitlener van de werknemers deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

Als aan de voorwaarden is voldaan, stelt de fiscus u niet aansprakelijk

Voorkomen inlenersaansprakelijkheid

Als inlener of doorlener kunt u het risico van aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een ‘Verklaring inzake betalingsgedrag’ van de uitlener te vragen en te voldoen aan uw administratieve verplichtingen.

Ook kunt u de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat bestemd is voor de loonheffingen en BTW, te storten op een zogenoemde g-rekening van de uitlener. De uitlener kan de loonheffingen en BTW dan vanaf deze g-rekening betalen. Als aan de voorwaarden is voldaan, stelt de fiscus u niet aansprakelijk.

Niet automatisch ook aansprakelijk voor boetes

Als bestuurder van een bv hoeft u niet automatisch ook aansprakelijk te zijn voor de boetes die de bv krijgt opgelegd omdat de belastingen niet zijn betaald en de betalingsonmacht niet op tijd is gemeld door u.

Zwaarder

Volgens de rechter geldt er namelijk een zwaardere bewijslast voor boetes bij het niet op tijd melden van betalingsonmacht. De Belastingdienst moest van de rechter kunnen bewijzen dat de bestuurder zelfstandig een verwijt kon worden gemaakt. Het niet op tijd melden van de betalingsonmacht is dus niet voldoende om ook te concluderen dat de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de boetes en verdere kosten.

Rechtbank Noord-Holland 15 april 2021 (gepubliceerd 20 april 2021), ECLI (verkort): 3062

Ketenaansprakelijkheid 

De ketenaansprakelijkheidsregeling zorgt ervoor dat u als aannemer van een werk aansprakelijk bent voor de loonheffingen die uw onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo ontstaat een keten van (onder)aannemers die allemaal betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling zorgt ervoor dat elke schakel in de keten aansprakelijk is voor alle volgende schakels.

Voorkomen van aansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheid is (gedeeltelijk) te voorkomen door een deel van het factuurbedrag niet gewoon over te maken naar de ontvanger, maar te storten op een geblokkeerde g-rekening van de ontvanger bij een bank. Het bedrag op die rekening is dan alleen te gebruiken voor het voldoen van belastingen.

Juridische aansprakelijkheid voor schulden

Behalve de fiscus, kunnen ook andere schuldeisers dreigen u persoonlijk aansprakelijk te stellen voor openstaande rekeningen. Dit is vaak bluf; bestuurders van bv’s zijn namelijk niet zo snel persoonlijk aansprakelijk. Waar u in zo’n situatie wél bevreesd voor moet zijn, is een jurist die fouten in uw administratie vindt. Het negeren van bepalingen in de eigen statuten die de bv moeten beschermen wordt bijvoorbeeld gezien als een doodzonde. Dat geldt ook voor activiteiten die ver buiten het statutaire doel van de bv liggen. En de vermenging van privébelangen met zakelijke belangen levert meteen een rode vlag op.

Achterstallig onderhoud in de administratie en de jaarrekening leidt, hoe hard u verder ook gewerkt heeft, al snel tot aansprakelijkheid. Het is voor advocaten en curatoren een makkelijke manier om u te pakken, ook al weet iedereen dat een slordige administratie op zichzelf natuurlijk geen faillissement veroorzaakt.

Bron: verdiepingsartikel op www.rendement.nl van 14 juni 2022

Ga terug naar de vorige pagina