Heeft u uw
financiŰle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Echtscheiding: wist u datů?

Geplaatst op: 31-10-2020, 12:25:19

Handige weetjes en tips die u niet overal leest en waar dus ook niet iedereen van op de hoogte is. Doe er uw voordeel mee.

In Nederland loopt bijna 40% van de huwelijken op de klippen. Dat percentage lag in de jaren 70 nog op zo’n 15%. In 2018 werden niet minder dan 30.729 huwelijken door echtscheiding ontbonden. De meeste waren een hamerstuk, want rechterlijke bemiddeling is tegenwoordig nauwelijks nodig, aangezien de aanstaande exen het via advocaten, mediators of gewoon onderling (verreweg de goedkoopste oplossing) regelen. In een kwart van de echtscheidingen is sprake van partneralimentatie.

Een scheiding kan naar en heel ingrijpend zijn, en geld is dan misschien wel het laatste waar u aan denkt. Toch is het zaak ook de financiële en fiscale kant van de echtscheiding goed te regelen.

Een scheiding kan een emotionele fase in uw leven zijn. Maar laat de emoties de ratio niet overvleugelen. De fiscale regels zijn ingewikkeld en er zijn veel valkuilen. Laat de fiscale gevolgen van de scheiding altijd door een belastingadviseur beoordelen vóórdat u de afspraken definitief maakt.

Door een echtscheiding verandert de financiële situatie van de exen vaak radicaal. Dat kan gevolgen hebben voor het recht op zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Ontvangt u al toeslagen, geef dan de gewijzigde gegevens zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Krijgt u nog geen toeslagen, check dan of u er na uw scheiding wel recht op heeft. In de praktijk blijkt dat mensen dit vaak vergeten, waardoor er veel geld blijft liggen.

Normaal gesproken is eigenwoningrente alléén aftrekbaar als de woning hoofdverblijf is. Op deze regel is voor scheidingssituaties een uitzondering: gedurende maximaal 2 jaar nadat één van beide partijen de gezamenlijke woning heeft verlaten, blijft ook de rente over het deel van de vertrokken partner aftrekbaar. Dat wil zeggen: zolang de achterblijvende partner feitelijk in de woning blijft wonen. Probeer binnen de tweejaarstermijn tot overeenstemming te komen en uw financiën te regelen.

Langer eigenwoningrente aftrekken is mogelijk als de woning uiterlijk bij het aflopen van de tweejaarsperiode leeg te koop wordt gezet. Aftrek is dan mogelijk gedurende de bij verhuizingen geldende termijn (tot en met het derde kalenderjaar na het jaar van verhuizing).

Meer dan de helft van de scheidende stellen vult de aangifte voor inkomstenbelasting onjuist in, vooral bij stellen met een gezamenlijke woning en/of wanneer er kinderen in het spel zijn. De belastingaangifte voor net gescheiden stellen ís ingewikkeld en resulteert vaak in naheffingen van honderden tot duizenden euro’s en zelfs tot het mislopen van bepaalde fiscale voordelen.

In de praktijk blijkt ruim twee derde van de vrouwen niet op de hoogte te zijn van de regels voor verdeling van pensioen bij scheiding (‘verevening’).

Iedereen die getrouwd is, heeft in principe bij scheiding een wettelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast bestaat recht op het volledige tot de scheiding opgebouwde nabestaandenpensioen. In de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt.

Heeft u gekozen voor pensioenverevening? Meld dit binnen 2 jaar na inschrijving van de scheiding bij uw pensioenfonds of -verzekeraar. Deze betaalt dan de helft te zijner tijd rechtstreeks uit aan uw ex. Zo voorkomt u dat u en uw ex onderling pensioen moeten gaan uitbetalen.

Dit najaar buigt de Tweede Kamer zich over een wetsvoorstel waarin de regels voor verdeling van pensioen worden aangepast. De nieuwe regels moeten ingaan per 2022. De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen krijgt een eigen pensioenrecht. Dat heet ook wel \'conversie\'. En het tijdens het huwelijk opgebouwde nabestaandenpensioen wordt 50/50 verdeeld. Maar u mag het nog steeds samen anders oplossen.

Eind vorig jaar werd door de rechter de aftrek van kosten voor het krijgen van partneralimentatie goedgekeurd, ook al werd partneralimentatie uiteindelijk niet toegekend. Of de uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2019:5615, na te lezen op www.rechtspraak.nl) in stand blijft moet nog blijken, maar u weet: niet geschoten is altijd mis. Trek de kosten dus gewoon af als u in een vergelijkbare situatie zit.

Verblijven de kinderen regelmatig bij beide ouders, zijn er meer kinderen jonger dan 12 jaar en werken beide ouders? Door de kinderen verdeeld over de ouders in te schrijven (de inschrijving moet natuurlijk wel overeenkomen met de feitelijke situatie) kunnen beide ouders aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze heffingskorting kan in 2020 oplopen tot maar liefst € 2.881 per ouder per jaar! Zie ook het volgende item.

Bent u co-ouder maar staat er geen kind op uw adres ingeschreven? Door een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft u toch recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting als beide ouders de zorg voor de kinderen evenredig (50/50 dus) verdelen in een ‘duurzaam ritme’ (ECLI:NL:HR:2020:415, terug te vinden op www.rechtspraak.nl). U moet uiteraard ook voldoen aan de overige voorwaarden.

Het deel dat de advocaat declareert voor het verkrijgen, behouden of verhogen van partneralimentatie is aftrekbaar bij degene die de alimentatie ontvangt (en voor zover diegene die kosten draagt!). Hieronder vallen ook proces-, incasso- en reiskosten. Alle advocaatkosten die daar geen verband mee houden, bijvoorbeeld de kosten die betrekking hebben op de verdeling van de boedel, zijn niet aftrekbaar. Degene die alimentatie moet betalen kan helemaal geen advocaatkosten aftrekken. Vraag uw advocaat om een gespecificeerde rekening waaruit duidelijk blijkt welk deel betrekking heeft op de partneralimentatie.

Bron: FiscAlert oktober 2020 | jrg 26 nr 8 | p.24-25

Ga terug naar de vorige pagina